Zapisz się do newslettera

Odbiór
Lista Newsletter Dwór Kombornia
Newsletter SPA
Akceptuję poniższy regulamin

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest RSF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komborni, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000167670, której akta rejestrowe przechowuje Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 9451990966 oraz REGON: 356734083. Nasze dane kontaktowe: Kombornia 1, 38-420 Korczyna, e-mail: biuro@rsf.pl (dalej zwana „RSF sp. z o.o.).

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem, dla których RSF sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jest przede wszystkim zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez RSF sp. z o.o. jest:

  1. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  2. zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych,
  3. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez RSF sp. z o.o. w związku z poniesioną przez RSF sp. z o.o. szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do RSF sp. z o.o..

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, RSF sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, RSF sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring hotelowe w celu zapewnienie bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie RSF sp. z o.o.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez RSF sp. z o.o. jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. RSF sp. z o.o. informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez RSF sp. z o.o., ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez RSF sp. z o.o. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. dostawcą usług wsparcia IT RSF sp. z o.o., dostawcą usług pocztowych) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, usług hostingu naszej strony internetowej, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu). Dzięki temu możemy np. świadczyć usługi na wyższym poziomie, dbając o Państwa sprawną i szybką obsługę w hotelu. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

  1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych RSF sp. z o.o. lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane maksymalnie przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Państwa uprawnienia

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać. Mają Państwo również prawo żądania dostępu do państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto informujemy, że RSF sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza obszar EOG, a także, że RSF sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi RSF sp. z o.o. zawarcie umowy o usługi hotelarskie.