Rezerwacja

Szanowni Państwo, pragniemy Was poinformować, że nasz hotel pozostaje otwarty i cały czas przyjmujemy rezerwacje. Działamy zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami rządu oraz przestrzegamy obowiązujących  zaleceń sanitarnych.

Do 3 maja zapraszamy na pobyty rehabilitacyjne i służbowe (dla osób uprawnionych wg rozporządzenia), Restauracja Magnolia działa "na wynos". 

Centrum Rehabilitacji także pozostaje do Waszej dyspozycji (prosimy o wcześniejszą rezerwację terminów zabiegów).

Basen, Sauny i gabinety kosmetyczne nieczynne do 25 kwietnia.

Śniadania dla gości Dwór Kombornia Hotel&SPA**** serwowane są do pokoju w wersji kontynentalnej rozszerzonej.

Śniadania dla gości Wine Garden Hotel*** podawane są do pokoju w wersji kontynentalnej.

Dania z Restauracji Magnolia  serwowane są do pokoju lub podawane na wynos

WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 z późniejszymi zmianami.
Rozdział 3
Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii
 § 9. 1. Do dnia 18 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness: a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych;
3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

3. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:
1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);
2) dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3) dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
4) dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
5) dla kierowców wykonujących transport drogowy;
6) dla członków obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego;
7) dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778);
8) dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania;
9) dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;
10) dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
11) dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
12) dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
13) dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego; Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 512
14) dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;
15) dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym;
16) dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji;
17) dla osób realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030” lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), oraz dla pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych;
18) dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;
19) dla pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Transportu Kolejowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych;
20) w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799);
21) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;
22) dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych;
23) dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców;
24) dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;
25) dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1, z późn. zm.5) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 10);
26) dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez nich zadań zawodowych;
27) dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);
28) dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów;
29) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;
30) dla sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 oraz z 2020 r. poz. 2391);
31) dla dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza;
32) dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także dla osób uczestniczących w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów;
33) dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
34) dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów;
35) dla uczestników i osób zaangażowanych w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt;
36) dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
37) dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska;
38) dla pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
39) dla zdających oraz przeprowadzających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.6) );
40) dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
41) dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
42) dla członków ekipy filmowej wykonujących czynności lub świadczących usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym;
43) dla osób: a) o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), w związku z wykonywaniem przez te osoby obowiązków służbowych poza miejscem ich stałego zamieszkania, b) zapewniających obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa w lit. a, jeżeli czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmują poza miejscem swojego zamieszkania;
44) dla zdających, ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.
45) dla pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych wykonywanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej.

48) dla gości będących pracownikami organów administracji rządowej w związku z prowadzeniem, poza miejscem zamieszkania, czynności kontrolnych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) lub na podstawie przepisów odrębny


4. Potwierdzeniem:
1) wykonywania zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jest dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą;
2) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 3–9, 17, 23 i 27, jest dokument wystawiony przez pracodawcę osoby, o której mowa w ust. 3 pkt 3–9, 17, 23 i 27, lub umowa z jednostką publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub nadawcę;
3) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 10, jest skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej;
4) wykonywania zadań służbowych i zawodowych, o których mowa w ust. 3 pkt 11, 18 i 26, oraz prowadzenia badań, o których mowa w ust. 3 pkt 34, jest legitymacja służbowa;
5) wykonywania pracy lub usług, o których mowa w ust. 3 pkt 12, 19, 21, 22 i 29, jest dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot;
6) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 13 i 30, jest odpowiednio dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową;
7) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 14, jest dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę lub komisję egzaminacyjną;
8) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 15, jest zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy;
9) wykonywania oficjalnych funkcji, o których mowa w ust. 3 pkt 16, jest dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt;
10) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 24, jest oświadczenie cudzoziemca;
11) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 25, jest dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
12) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 28, w odniesieniu do uczestników konkursu lub egzaminu, są ogłoszenia, o których mowa w § 13 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz. U. poz. 602 oraz z 2019 r. poz. 1919), w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz. U. poz. 1399 oraz z 2020 r. poz. 1904), oraz ogłoszenia i listy, o których mowa w § 9 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 34), a w odniesieniu do osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu lub egzaminu – zaświadczenia wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej;
13) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 31, jest legitymacja prasowa;
14) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 32, jest dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych egzaminów;
15) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 33, jest decyzja kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne;
16) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 35, jest imienne polecenie wyjazdu służbowego;
17) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 36, jest zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej lub legitymacja aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
18) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 37, jest zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
19) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 38, jest dokument wystawiony odpowiednio przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej;
20) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 39, jest dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych;
21) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 40, jest zawiadomienie o egzaminie wystawione przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
22) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 41, jest dokument wyznaczający skład zespołu kwalifikacyjnego przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej;
23) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 42, jest dokument potwierdzający udział w produkcji wystawiony przez: a) producenta filmu w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2021 r. poz. 257) lub b) producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 198) – poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego;
24) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 43 lit. b, jest imienne polecenie wyjazdu służbowego;
25) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 44, jest dokument wystawiony przez dyrektora szkoły artystycznej.

26) realizacji czynności zawodowych, o których mowa w ust. 3 pkt 45, jest legitymacja służbowa albo inny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający realizację tych czynności.

28) wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 3 pkt 48, jest legitymacja służbowa, imienne polecenie wyjazdu służbowego lub upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.
5. Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się przepisy ust. 15–22 i 24.
6.  Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 10, na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, o których mowa w ust. 3, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego.

----

Procedury bezpieczeństwa zastosowane w związku z wirusem COVID-19 w Dworze Kombornia obowiązujące od 18 maja 2020r.


 

Szanowni Goście,

W trosce o Was, wprowadziliśmy specjalne zasady bezpieczeństwa w celu dodatkowego zwiększenie bezpieczeństwa dla gości, pracowników i dostawców hotelu i  restauracji  wprowadziliśmy specjalne zasady bezpieczeństwa w Dwór Kombornia Hotel &SPA****, Wine Garden Hotel ***, Restauracji Magnolia,  Restauracji Ogrodowej oraz ChocoWine SPA  i Centrum rehabilitacji Kombornia.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi procedurami bezpieczeństwa w związku z wirusem COVID-19

Procedury bezpieczeństwa zastosowane w związku z wirusem COVID-19 w Dworze Kombornia obowiązujące od 18 maja 2020r.

W trosce o naszych Gości Dwór Kombornia Hotel &SPA**** **** oraz Wine Garden Hotel ***
i Restauracji Magnolia oraz Restauracji Ogrodowej w celu dodatkowego zwiększenie bezpieczeństwa dla gości, pracowników i dostawców hotelu i restauracji wprowadziliśmy specjalne zasady bezpieczeństwa:
1. Na terenie hotelu umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości (przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet).
2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
3. Należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego 2 m.
4. Przygotowane jest pomieszczenie dla ewentualnej izolacji osoby z podejrzeniem choroby.
5. Numer telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Krośnie 13 43 219 42 lub 13 43 219 45 oraz po 15.00: 606 251 637.  Numer telefonu do służb medycznych 999 i 112
6. Należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi gośćmi - minimum 2 metry oraz ograniczać do minimum czasu przebywania na recepcji.
7. Przy stanowisku recepcji może przebywać tylko 1 gość
8. Tam gdzie jest to praktyczne i bezpieczne zmodyfikowaliśmy zadania i procesy w celu zwiększenia fizycznych odległości między pracownikami, a gdzie to możliwe, wykorzystujemy do komunikacji telefony.
9. Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych.
10. Do odwołania zakazu wynikającego ze stosownego rozporządzenia obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w hotelu osób nie zakwaterowanych.
11. Na bieżąco są dezynfekowane ogólne toalety, blat recepcyjny, klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów oraz inne przyciski i często dotykane powierzchnie.
12. Precyzyjnie dozowane są profesjonalne środki myjące.
13. Po każdym gościu, oprócz rutynowego sprzątnięcia pokoju i łazienki oraz gruntownego wywietrzenia pomieszczenia, dokonywane jest ozonowanie.
14. Personel jest wyposażony zgodnie z wytycznymi w środki ochrony indywidualnej ( rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk, maseczki lub przyłbice) i przestrzega zaleconych zasad bezpieczeństwa, higieny i dobrych praktyk higienicznych.
15. Pościel i ręczniki prane są w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu.
16. Systematycznie wietrzone bądź ozonowane są wszystkie pomieszczenia hotelu
17. Dezynfekujemy sprzęt hotelowy udostępniany gościom (rowery, kijki do nordic walking) po każdym użyciu.
18. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 część usług hotelu zostało zawieszonych lub ograniczonych, (m.in. dostarczanie bagaży do pokoi, sprzątanie pokoi podczas pobytu, prasa), a wyposażenie pokoi zostało częściowo ograniczone.
19. Wymiana ręczników odbywa się w recepcji.
20. Recepcja w pełnym zakresie działa w godzinach od 7 do 21, w pozostałym czasie prosimy o kontakt telefoniczny na numer wewnętrzny 500 lub 609 433 603
21. Zasady dla części gastronomicznej:

 1. Restauracje obsługują gości w reżimie sanitarnym,
 2. Śniadania wydawane są w godzinach 7 - 10, Restauracja wydaje posiłki 14-21, Bar obsługuje 11-21
 3. Na stolikach nie ma obrusów i codziennego nakrycia, blaty są dezynfekowane po każdym gościu, między stolikami zachowany jest dystans co najmniej 2 metrów. Nie organizujemy posiłków w formie bufetów.
 4. Dyscyplinę utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, utrzymujemy poprzez zastosowanie stojących znaków
 5. Wprowadziliśmy obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
 6. Udostępniliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.
 7. Stosujemy w łazienkach papier do wycierania rąk.
 8. Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) wynosi min. 2 m,
 9. Wyznaczyliśmy bezpieczną strefę na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście.
 10. Doprowadzamy gości do konkretnego wolnego stolika.
 11. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
 12. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
 13. Dezynfekujemy powierzchnie wspólne, z którymi stykali się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut.
 14. Stosujemy wietrzenie pomieszczeń restauracyjnych.
 15. Wyłączyliśmy z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.
 16. Posiłki serwowane na miejscu przynosimy na tacach, które myjemy i dezynfekujemy każdorazowo po użyciu.
 17. Posiłki serwowane na wynos wydajemy bezkontaktowo, na ladzie w jednorazowych opakowaniach gastronomicznych,
 18. Usunęliśmy dodatki (cukier, przyprawy, sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej
 19. Cukier i przyprawy wydajemy w monoporcjach, bezpośrednio do zamówienia
 20. Restauracja i bar hotelu obsługuje także na wynos, room service za dopłatą
 21. Obsługa restauracji nosi maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki lub każdorazowo dezynfekuje ręce po wykonanej usłudze.

28. Zasady dla usług kosmetycznnych
Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu
1) Organizacja stanowisk pracy dokonywana jest z uwzględnieniem wymaganego dystansu między pracownikami (zalecane co najmniej 2 m).
2) Dokonana została reorganizacja gabinetu, uwzględniająca możliwość dystansowania społecznego i rozdzielenia stanowisk, zwłaszcza we wszystkich częściach wspólnych. Dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej.
3) Umieszczone zostały w pomieszczeniach płyny do dezynfekcji w celu odkażenia każdej dotykanej powierzchni co najmniej 2-3 razy w ciągu dnia pracy i na koniec każdej zmiany.
4) Rozłożenie w czasie zostały zaplanowane wizyty, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w gabinecie w tym samym czasie. W gabinecie może przebywać tylko tylu Gości, ile jest stanowisk do ich obsługi.
5) Organizacja trybu pracy dokonywana jest z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego, tak aby nie dochodziło do mieszania się pracowników pracujących na danej zmianie. Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień.
6) Usługi świadczone są wyłącznie w gabinecie.
7) Wprowadziliśmy obowiązkowy pomiar i rejestrowanie temperatury ciała pracowników za pomocą termometru bezdotykowego przed rozpoczęciem pracy ( za zgodą pracowników).
8) Za zgodą pracowników, codziennie przeprowadzany jest wywiad, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
9) W miarę możliwości w dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel kontaktuje się z Gościem w celu potwierdzenia wizyty i potwierdzenia dobrego stanu zdrowia, pozwalającego na odbycie zabiegu.
10) Gość zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:
a. występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
b. jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
c. zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
d. w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
11) Wytyczne dla pracowników:
a. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
b. Używać środków ochrony indywidualnej adekwatnych do wykonywanego zabiegu, w tym:
i. odzieży ochronnej (np., fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu);
ii. maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub gogli lub zastępczo innych rozwiązań spełniających funkcję ochrony oczu;
iii. rękawiczek jednorazowych – obowiązkowe noszenie rękawiczek przy wykonywaniu usługi (rękawiczki zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi).
c. Jeżeli wymaga tego specyfika wykonywanego zabiegu, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpiecznego wykonywania zabiegu.
d. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, (zaleca się, aby instrukcję mycia rąk powiesić przy umywalce), dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
e. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
f. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
g. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu, który wykorzystywany jest podczas zabiegu.
h. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się Goście, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
i. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
j. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi. Poprosić, aby Gość także ich nie używał.
k. Dotykać wyłącznie przedmiotów niezbędnych do wykonania zabiegu w gabinecie zabiegowym w trakcie wykonywania usługi.
12) Wytyczne dla Gości:
a. Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
b. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
c. Gość przychodzi na zabieg bez osób towarzyszących.
13) Gość w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu powinien:
a. zdezynfekować ręce i/lub założyć rękawiczki jednorazowe,
b. nosić środek ochrony zasłaniający usta i nos lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję, jeżeli specyfika zabiegu na to pozwala.
14) Poinformujemy Gościa o zaleceniu posiadania własnych środków ochronnych.
15) Umożliwiamy Gościowi zakup maski w salonie.
16) Opcjonalnie w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu gabinet zapewnia:
a. peniuar jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję,
b. bieliznę jednorazową,
c. śliniak/podkład jednorazowy do gromadzenia odpadów niemających kontaktu z krwią.
29. Zasady dla usług rehabilitacji
Procedury na czas przed wykonaniem usługi:
1. Przed wykonaniem usługi przeprowadzimy wywiad telefoniczny którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę
2. Brak jest możliwości uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne), decyzję podejmuje fizjoterapeuta. Osoba towarzysząca będzie zabezpieczona analogicznie jak pacjent.
3. Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć pacjentów jest układany tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej.
4. Ograniczamy poruszanie się pacjentów po gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
5. Strefa odpoczynku po zabiegach jest wyłączona z użytkowania.
6. Gość przy wejściu do gabinetu jest zobowiązany do dezynfekcji rak oraz założenia rękawiczek ochronnych.
7. Gość używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Gość przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.
9. Opiekun małoletniego używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów.
Procedury w trakcie wykonywania usługi:
1. W stosunku do Gości:
o Obowiązkowe jest noszenie maseczek.
o Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.
2. Związane z warunkami pracy
o W celu zapewnienia bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w salonie, na jedną osobę przypada przynajmniej 15 m2 (nie wliczając osoby świadczącej usługę).
3. W stosunku do pracowników gabinetu
o Obowiązkowe jest noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic
o Rekomendowane jest noszenie rękawiczek jednorazowych.
Procedury wykonywane po wizycie:
1. Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi Gość miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych).
2. Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny Gość zostanie obsłużony na tym samym stanowisku. Rekomenduje się wywietrzenia pomieszczenia przed przyjęciem następnego pacjenta.
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi
1. Obowiązek zapoznania personelu gabinetu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
2. Pracownicy i obsługa gabinetu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
3. Zalecamy pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem jest On niezwłocznie odsuwany od pracy i odsyłany transportem indywidualnym do domu. W takim przypadku wstrzymane jest przyjmowanie Gości oraz powiadamiana jest powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Pracownicy zobowiązaniu są stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, w tym stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
6. Po ustaleniu obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzane jest rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

30. Zasady korzystania ze Strefy Wellness

Zasady korzystania ze Strefy Wellness
. Realizujemy wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z tym obowiązują ograniczenia i określone wymogi.
Najnowsze informacje związane z działaniem Strefy Wellness znajdziecie Państwo zawsze na naszej stronie internetowej.
Informacji związanych ze Strefą Wellness: basenem, sauną, grotą solną, udzielamy tylko pod dedykowanym numerem telefonu:
(+48) 13 425 12 54.

 

Nie jest dostępna możliwość rezerwacji miejsc poprzez telefon czy maila.
Nie udzielamy telefonicznie oraz mailowo informacji o aktualnym obłożeniu miejsc.
1. Ze względu na obostrzenia wynikające z COVID-19, od 6 czerwca do odwołania ze Strefy Wellness w Dworze Kombornia mogą korzystać wyłącznie:
- goście hotelu,
- posiadacze karnetu basenowego Dworu Kombornia wykupionego przed początkiem pandemii, w miarę wolnych miejsc.
Do odwołania wstrzymana jest sprzedaż nowych karnetów.
2. Godziny otwarcia basenu i groty solnej:
poniedziałek – piątek
Goście hotelowi od godziny 6:00 do godziny 21:00
Goście z ważnymi karnetami basenowymi 9:00 – 21:00
sobota
Goście hotelowi od godziny 6:00 do godziny 21:00
Goście z ważnymi karnetami basenowymi 11:00 - 16:00
niedziela
Goście hotelowi od godziny 6:00 do godziny 21:00
Goście z ważnymi karnetami basenowymi 16:00 – 21:00
3. Godziny otwarcia saun:

poniedziałek – piątek 14:00 – 21:00
sobota- niedziela 10:00 – 21:00
4. Niezbędne jest zachowanie dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj. szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika i utrzymaniu minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie.
5. Obiekt jest wyposażony w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu w natryskami.
6. Użytkownicy przy wejściu na teren obiektu są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
7. W przypadku jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się – korzystanie pojedynczo lub w kilka osób, które na co dzień mieszkają się sobą.
8. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:
- prowadzimy dezynfekcję bransoletek i kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
- zamieściliśmy czytelną informację przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
- zgodnie z wytycznymi sanepidu:
- nie działają sauny parowe,
- w poczekalniach usunięte zostały krzesła i ławki.

Używamy plików cookies

W tej witrynie stosujemy pliki cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, analiz, statystyk, reklamy. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies i podobnych technologii. Więcej w „Informacja o plikach cookies” w Polityce Prywatności. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Czytaj więcej…

Zrozumiałem